Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen mr. C.A. van IJsendoorn – van den Berg en partijen of mediators betreffende deelname aan een mediation.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door mr. C.A. van IJsendoorn – van den Berg.
3. Als MfN register mediator is het MfN - Mediationreglement van toepassing.

De overeenkomst

4. De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de mediationovereenkomst door de deelnemers aan de mediation en mr. C.A. van IJsendoorn – van den Berg.

Aansprakelijkheid

5. Indien bij de uitvoering van de mediation zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die leidt tot aansprakelijkheid van mr. C.A. van IJsendoorn – van den Berg, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Annulering

6. Een afspraak voor mediation kan tot 2 dagen voor de datum van het gesprek kosteloos verplaatst worden. Gemaakte kosten voor reservering van ruimte worden wel in rekening gebracht.
7. Bij annulering van een afspraak tot 1 dag voor de datum van het gesprek worden alle kosten plus honorarium in rekening gebracht.

Kosten

8. De honorering geschiedt op basis van een vast uurtarief per contactuur, voor verslaglegging, het eventueel opstellen van de vaststellingsovereenkomst en telefoongesprekken langer dan 10 minuten, het lezen en beantwoorden van e-mails of stukken langer dan 10 minuten. In het honorarium is inbegrepen een vergoeding voor administratie, kantoorkosten en porti.
9. Mocht een Aanvraag Toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand niet gehonoreerd worden, dan zijn partijen gehouden zelf het honorarium te voldoen.
10. Als de mediation op een andere locatie wordt gehouden dan op het kantooradres van mr. C.A. van IJsendoorn – van den Berg dan worden eventueel door haar te maken kosten voor reizen, reistijd en locatie aan partijen in rekening gebracht.
11. Facturering vindt aan het einde van iedere maand plaats, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
12. Partijen dienen de verschuldigde honoraria te voldoen uiterlijk binnen twee weken na facturering op de door mr. C.A. van IJsendoorn – van den Berg aangegeven wijze, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
13. Bij niet tijdige betaling zijn partijen over het openstaande bedrag inclusief btw 1% rente verschuldigd vanaf twee weken na de factuurdatum.
14. Bij niet betaling binnen 30 dagen na verzending van de declaratie zal een herinnering worden gezonden.
15. Voldoen partijen binnen 14 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering wederom niet aan de betalingsverplichting dan is mr. C.A. van IJsendoorn - van den Berg zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten.
16. Alle buitengerechtelijke incassokosten komen ten laste van partijen. Deze bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom en rente met een minimum van 35 €.
Rozenhoflaan 16
7201 AV Zutphen

T 0575 512 964
M 06 53 923 993
E info@ijsberg.com

© IJsberg 2023